Všeobecné obchodní podmínky

Jméno podnikatele: Mgr. Dominika Coufalová, Ph.D
Telefonní číslo: +420 776369568
E-mail: dominika@miniveda.martinapachtova.cz
Místo podnikání:  Listnatá 1059/4, 64100 Brno – Žebětín

IČ: 11640031
DIČ: 8852063649 (neplátce DPH, Identifikovaná osoba)

Zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Brna
(dále také jen „Prodávající“)

I. Obecná ujednání

 1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s nákupem zboží, zájmem či využitím služeb www.miniveda.cz mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je spotřebitelem (jiná fyzická osoba).  
 2. Tyto obchodní podmínky se neuplatní v případech, kdy je Zákazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, která jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. 
 3. Prodávající zřídil pro Zákazníky možnost registrace do jednotlivých účtů, jejichž prostřednictvím Zákazníci realizují své objednávky zboží, služeb či služby přímo využívají. Při registraci je Zákazník povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit účet, pokud Zákazník porušil své povinnosti vyplývající z těchto podmínek či z dalších ujednání (vč. uzavřených smluv) mezi Prodávajícím a Zákazníkem.  
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, za bezpečnost svého hesla a zamezení přístupů neoprávněných osob ke svému účtu odpovídá zákazník. 
 5. Prodávající si vyhrazuje právo, že služby jím prezentované nemusí být vždy dostupné. 
 6. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o prodeji zboží či poskytování služeb či digitálního obsahu, dále také jen „smlouva“) mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je Prodávajícím zaslána Zákazníkovi na jeho emailovou adresu. Smlouvu tvoří Objednávka, potvrzení Objednávky a tyto Obchodní podmínky. Smlouva je uzavřena v českém jazyce a archivována v elektronické podobě. 
 7. Produktem se rozumí zboží, online kurz, webinář, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes webové rozhraní. Produkt může být úplatný , nebo bezúplatný – zdarma (za poskytnutí osobních údajů).
 8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. 

II. Informace na webu

 1. Jakékoliv hodnocení Produktů nebo Prodávajícího (recenze), které je uvedeno na webu www.miniveda.cz, pochází od osoby, které byl Digitální obsah či Produkt skutečně doručen. Prodávající má přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností může nahlédnout do evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která recenzi poskytla, byl Produkt skutečně doručen. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou poskytnuty Prodávajícímu.

III. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Zákazník objednává produkt přes webové rozhraní (www.miniveda.cz) odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu (název, kdy a na jak dlouho bude digitální produkt zpřístupněn, co je jeho součástí apod.) a jeho celkovou Cenu.
 2. Před odesláním objednávkového formuláře může Zákazník zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Prodávající se spoléhá na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Přihlásit se zdarma“) je vyplněný objednávkový formulář odeslán a Zákazník tak učinil závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.
 3. Přijetí Objednávky je potvrzeno elektronicky na e-mail Zákazníka uvedený v Objednávce. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Objednávky a tyto Obchodní podmínky ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden i případný výslovný souhlas Zákazníka se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže v těchto OP – „Odstoupení od smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

IV. Cena a platební podmínky

 1. Na webu (www.miniveda.cz) jsou uvedeny aktuální ceny Produktů. Ceny Produktů může Prodávající měnit s tím, že pro Zákazníka platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu. Aktuální ceny Produktu uvedená na webu může být navýšena pouze v případě, že zvolíte možnost platby Ceny formou splátek (viz níže). Cena uvedená v souhrn objednávky před odesláním objednávkového formuláře je cenou konečnou (včetně nákladů na dopravu a balné u fyzických produktů).
 2. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webu (www.miniveda.cz) (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemá Prodávající povinnost za takovouto zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a je oprávněn odstoupit od Smlouvy. 
 3. Zákazník získává přístup ke službám nejdříve po zaplacení plné stanovené ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.
 4. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena zboží či služby a způsoby její úhrady.
 5. Platba Ceny je možná: a) Bankovním převodem na účet Prodávajícího; b) Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., sídlem Gočárova třída 1754/48b, 500 02, Hradec Králové, IČ: 279 24 505, tel.: +420 228 224 267, email: podpora@comgate.cz, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. Tyto údaje uvedená společnost s Prodávajícím nesdílí a Prodávající k nim nemá přístup.
 6. Lhůta splatnosti se stanovuje na 7 dnů od potvrzení přijetí Objednávky (tedy od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku přispání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 7. V případě plateb online kartou nebo rychlým online převodem je Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy.
 8. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Zákazníkovi po uhrazení stanovené ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka. 
 9. Není-li výslovně stanoveno jinak, nelze slevy Prodávajícího vzájemně kombinovat. 
 10. Platba ve splátkách: Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, může Kupující zvolit platbu Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené na Webu. Celkovou konečnou Cenu pak Kupující uvidí v souhrnu Objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou Kupující zavazuje zaplatit všechny splátky.
 11. V případě prodlení s úhradou splátky je Prodávající oprávněn Kupujícímu digitální obsah Produktu znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena povinnost Kupujícího zaplatit všechny splátky. Rovněž je Prodávající oprávněn Kupujícímu písemným oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a kde dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy Prodávajícímu nevzniká povinnost vrátit Kupujícímu splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené. 

V. Dodací podmínky

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném zaslán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo dodán zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu po uhrazení stanovené ceny vytvoří Prodávající Kupujícímu uživatelský účet na webovém rozhraní a vygeneruje a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zašle přístupové údaje k uživatelskému účtu. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce kurzu zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu. Při koupi fyzického zboží Prodávající pošle toto zboží prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, Balíkovna nebo Zásilkovna dle výběru Kupujícího. Fyzické zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
 2. DODACÍ LHŮTA. E-book a on-line kurz (přístupové údaje) bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Prodávajícího. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude on-line produkt dodán bezprostředně po provedení platby. Výjimkou je jen  situace, kdy on-line kurz začíná pro všechny přihlášené účastníky v konkrétní stejný předem avizovaný den. Doba doručení fyzického zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládanou dobu doručení zboží sdělí Prodávající při potvrzení objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. 
 3. Po převzetí zboží od dopravce je povinností Kupujícího zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Prodávajícímu. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností Kupujícího zboží od dopravce převzít.
 4. Pokud je z důvodů vzniklých na straně Kupujícího zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve smlouvě dohodnuto, je povinností Kupujícího nahradit Prodávajícímu náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů budou zaslány na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
 5. Po dodání on-line produktu je v zájmu Kupujícího si co nejdříve zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu. V případě zjištěných nedostatků nebo vad je třeba kontaktovat Prodávajícího k provedení nápravy. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. IV těchto VOP. 
 6. Délka přístupnosti digitálního obsahu: Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu bude mít Kupující přístup k digitálnímu obsahu. V takovém případě bude Kupujícímu digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu. Není-li u produktu uvedena doba, má Kupující k digitálnímu obsahu přístup navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu má Kupující přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden.
 7. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující připojení k internetu, spuštění videí a otevření dokumentů ve formátu pdf. 
 8. Aktualizace digitálního obsahu: Digitální obsah Produktu bude Kupujícímu zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která nebude Kupujícímu aktualizována. 

VI. Autorská práva a mlčenlivost

 1. Digitální obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem je Prodávající, coby Poskytovatel. Digitální obsah zpřístupňuje Prodávající Kupujícímu pro osobní potřebu. Není možné jej (ani jakoukoliv část), ať už v původní či změněné podobě, bez předchozího výslovného písemného souhlasu Prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. 
 2. Rovněž má Kupující povinnost zachovat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do účtu Kupujícího ve členské sekci na Webu.
 3. V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti je Prodávající oprávněn Kupujícímu digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která Prodávajícímu v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.

VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ. 
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Prodávající odpovídá za to, že on-line produkt či zboží při převzetí nemá vady. V případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí Zákazníkem, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Prodávající garantuje záruční dobu v délce 24 měsíců od převzetí produktu. 
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad má Zákazník právo požadovat výměnu on-line produktu či zboží za nové anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že zákazník neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového on-line produktu či zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník může žádat přiměřenou slevu v případě, že Prodávající není schopen dodat nový on-line produkt či zboží bez vad stejně tak i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by Zákazníkovi z jednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru on-line produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.
 5. Práva z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud před převzetím on-line produktu či zboží nebylo zjevné, že produkt má vadu, anebo by vadu způsobil Zákazník. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením zboží.
 6. Pokud Zákazníkovi nebyl on-line produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, je Zákazníkovi doporučeno zkontrolovat nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam on-line produkt (přístupové údaje) není, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 7. Reklamaci  uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu dominika@miniveda.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v úvodu VOP.  K reklamaci přiložte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodne jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace poskytne Prodávající písemné potvrzení. Finanční úhrada bude vrácena stejným způsobem, jakým byla uhrazena.

VIII. Odstoupení od smlouvy

 1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Zákazníkem od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
 2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení zboží. V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části zboží, a v případě uzavření smlouvy, na základě které bude zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od smlouvy je možno odstoupit zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu Prodávajícího uvedené u identifikačních údajů Prodávajícího.
 3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem smlouvy:Zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajcího a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • Zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka;
 • Zboží, které podléhá rychlé zkáze a zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;
 • Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;
 • dodávka novin, periodik nebo časopisů;
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a sdělením Prodávajícího, že Zákazník nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4. Lhůta k odstoupení dle čl. V.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Prodávajícímu v jejím průběhu Zákazník odešle  
    oznámení, že od smlouvy odstupuje.
5. V případě odstoupení od smlouvy bude Zákazníkovi cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého    
    byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Prodávajícímu zboží
    Zákazník vrátí či než prokáže, že došlo k jeho zaslání zpět Prodávajícímu. Zboží Prodávajícímu prosím vracejte čisté, pokud
    možno včetně originálního obalu.
6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V.2 Podmínek je Zákazník povinnen Prodávajícímu zboží zaslat do 14 dnů od
    odstoupení a nese náklady spojené s navrácením zboží k Prodávajícímu. Zákazník má naopak nárok na to, aby mu Prodávající
    vrátili cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který byl pro dodání
    zboží v nabídce. V případě odstoupení z důvodu, že Prodávající poruší uzavřenou smlouvu, hradí Prodávající i náklady spojené
    s navrácením zboží, ovšem opět pouze do výše ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu
    dodání zboží, které bylo při dodání zboží nabízeno.
7. Zákazník odpovídá Prodávajícímu škodu v případech, kdy bude zboží poškozeno v důsledku jeho nakládání s ním jinak, než je
    nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu v takovém případě vyúčtuje Prodávající poté,
    co zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že Prodávající ještě nevrátil cenu, je oprávněn
    pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku Zákazníka na vrácení ceny.
8. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před tím, než dojde k dodání zboží Zákazníkovi, pokud existují objektivní
    důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží).
    Prodávající může od smlouvy odstoupit také, pokud je zjevné, že Zákazník uvedl v Objednávce záměrně nesprávné informace.
    V případě, že Zákazník nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je Prodávající oprávněn od
    smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
9. Prodávající má také právo odstoupit od Smlouvy z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných
    vážných důvodů. V takovém případě bude Kupujícímu vrácena Cena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od
    odstoupení od Smlouvy, nedohodne-li se Prodávající a Kupující výslovně na použití platby na jiný Produkt dle výběru
    Kupujícího.  Cena bude vrácena na stejný účet ze kterého byla zaplacena, nedohodnou-li se obě strany jinak.

IX. Další ujednání

 1. Prodávající je vykonavatelem autorských práv k webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Prodávající je vykonavatelem autorských práv k součástem on-line produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Prodávajícího či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby vč. článků, fotografií, grafických prvků apod.  
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Zákazníkem ze smlouvy.
 3. Prodávající neodpovídá Zákazníkovi za neplnění smluvních povinností podle uzavřené kupní smlouvy v případě, že toto neplnění nastalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí překážka, která je nezávislá na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její smluvní povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Jedná se zejména o přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, epidemie, pandemie a obdobné situace ohrožující životy či zdraví apod.), zásahy státu, války, teroristické útoky, stávky či výluky, provozní, dopravní a energetické poruchy, poruchy systému internetového obchodu. Takové okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností a po dobu trvání těchto okolností se Prodávající nedostane do prodlení. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Prodávajícího. O tom, že okolnosti vylučující odpovědnost nastaly, je Prodávající Zákazníkovi povinen informovat ihned, jak to bude technicky možné. 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Prodávajícím a Zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 2. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích webu Prodávajícího. 
 3. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 5. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 6.1.2023

V Brně dne 21.4.2023